Vedtægter

Et billede, der indeholder tekst, clipart

Automatisk genereret beskrivelse

Hjemstavnsbyen Svaneke

Vedtægter

for foreningen

Hjemstavnsbyen Svaneke

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

Stk. 1. Foreningens navn er ”Hjemstavnsbyen Svaneke”.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Svaneke, Bornholms Regionskommune.  

§ 2. Formål.

Stk. 1. Foreningens formål er at drive og udvikle Hjemstavnsbyen mest hensigtsmæssigt med henblik på at tilbyde medlemmer af de bornholmske hjemstavnsforeninger at kunne leje et sommerhus til en fornuftig pris samt at kunne tilbyde de af hjemstavnsforeningernes medlemmer, der er pensionister, mulighed for leje sommerhus på særlige vilkår.

Stk. 2. Foreningens bestyrelse forestår udlejning af selskabets huse til medlemmer af de bornholmske hjemstavnsforeninger på en sådan måde, at flest mulige tilgodeses. Udlejning kan alene ske til denne kreds.

Stk. 3. For at opfylde formålet skal foreningen til stadighed fremme vedligeholdelsen og udvikle bygninger og anlæg mest muligt, inden for de til rådighedsværende økonomiske rammer.

§ 3. Ejerkreds, medlemskreds og kontingent.

Stk. 1. Ejerkredsen i Hjemstavnsbyen Svaneke består af hjemstavnsforeningerne i København, Hillerød, Helsingør og Roskilde.

Stk.2. Som medlemmer af foreningen kan alene optages bornholmske hjemstavnsforeninger i Danmark, hvoraf ejerkredsen er selvskrevne, i det følgende benævnt medlem eller medlemmer.

Ny optagne medlemmer kan ikke få andel i foreningens formue.

Stk. 3. Udmeldelse af foreningen kan kun ske, såfremt alle øvrige medlemmer giver samtykke. Et udtrådt medlem har ikke krav på nogen andel af foreningens formue.

Stk. 4. Medlemsforeningen betaler et årligt kontingent, der fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 5. Ansøgning fra nye medlemmer af foreningen skal behandles på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ejerkredsen, jf. § 3. stk. 1., har ret til at udpege et antal medlemmer af den enkelte forening, der kan repræsentere ejerforeningen på generalforsamlingen således:

København 6 personer, Hillerød 4 personer, Helsingør 2 personer og Roskilde 2 personer.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i senest den 15. december.

Bestyrelsesformanden udsender mødeindkaldelse med mindst 14 dages varsel.

Forslag der af ejerkredsen ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsesformanden skriftligt i hænde senest 8 dage før afholdelse.

Stk. 3. De til generalforsamlingen fremmødte, kan kun afgive egen stemme.

Stk. 4. Generalforsamlingen gennemføres med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om Hjemstavnsbyens virksomhed.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af de af bestyrelsens fremlagte forslag.

5. Behandling af øvrige indkomne forslag.

6. Valg af formand for bestyrelsen.

7. Valg til 6 medlemmer af bestyrelse.

8. Valg af bestyrelsessuppleanter.

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt.

Bestyrelsen, der vælges for 2 år, består af 7 medlemmer, valgt med følgende fordeling: København 3, Hillerød 2, Helsingør 1 og Roskilde 1 person(er).

Bestyrelsen konstituerer sig på først afholdte bestyrelsesmøde.

Der vælges én suppleant fra hver af de fire ejerforeninger.

Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder referat, der underskrives af dirigent og bestyrelsesformand.

Referatet udsendes til mødedeltagerne senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Stk. 5. På første bestyrelsesmøde efter vedtagelse af nærværende vedtægter, træffer bestyrelsen beslutning om hvem der er valgt for 2 år, og hvem der er valgt for 1 år (stk. 5 er kun gældende i overgangsperioden, år 1 og år 2).

5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Med mindst 14 dages varsel indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når formand eller bestyrelsen finder det nødvendigt. Tilsvarende når mindst 1/3 af de til generalforsamlingen udpegede deltagere fremsætter begæring herom.

Begæringen indgives skriftligt til bestyrelsesformanden, med angivelse af hvad der ønskes behandlet.

Et sådant ekstraordinært møde skal afholdes inden 1 måned efter begæringens modtagelse, og indkaldes senest 14 dage efter modtagelsen.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling gennemføres med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Behandling af det/de indkomne forslag.

Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder referat, der underskrives af dirigent og bestyrelsesformand.

Referatet udsendes til mødedeltagerne senest 14 dage efter den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling skal desuden afholdes såfremt en af ejerkredsens foreninger nedlægges eller af andre grunde ønsker at melde sig ud af Hjemstavnsbyens ejerkreds

Bestyrelsesformanden indkalder hertil, som anført under stk. 1. og 2., idet bestyrelsen fremlægger forslag til de ændringer der måtte være afledt af udmeldelsen, jf, tillige § 3 stk. 3.

Bestyrelsen udarbejder referat som anført under stk. 3.

§ 6 Bestyrelse og Administrator

Stk. 1. Bestyrelsen, som valgt under § 4, stk. 4, fastlægger selv sin forretningsorden og træffer herunder beslutning om sin organisering (næstformand, sekretær etc.)

Stk. 2. Bestyrelsen vælger en administrator, der forestår den daglige drift af Hjemstavnsbyen. Administrator vælges for to år, og ikke samme år som valg af formand.

Stk. 3. Bestyrelsen forestår i samarbejde med administrator driften af hjemstavnsbyen, herunder

  • Vedligeholdelse og udvikling.

Fastlæggelse af principper for udlejning, der offentliggøres i december, forud for ny sæson.

  • Udlejning af husene forestås af bestyrelsen medens administrator forestår den administrative opfølgning.
  • Indgåelse af kontrakter, herunder leje- og forsyningskontrakter.

og de hermed forbundne forretninger.

Administrator fører hjemstavnsbyens regnskab og tegner de fornødne forsikringer.

Stk. 4. Bestyrelsen kan ansætte en inspektør og eller andet personale til at varetage de daglige opgaver og kontakten med lejerne i Hjemstavnsbyen.

Ved sådan ansættelse oprettes ansættelseskontrakt efter de herfor gældende regler. 

Inspektøren referer til administrator.

Stk. 5. Bestyrelsen kan i fornødent omfang indgå aftale om eksterne rådgivning af juridisk eller teknisk karakter.

§ 7. Regnskab

 

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. november til 31. oktober.

Stk. 2. Årsregnskab med resultatopgørelse og balance opgøres under hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtigelser og under gennemførelse af de fornødne afskrivninger.

§ 8. Foreningens forpligtigelser

Foreningen forpligtiges ved underskrift af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan give administrator fuldmagt til at foretage de daglige forretninger, herunder indgå aftaler og oprette kontrakter, der er forbundet med driften.

Ved salg, optagelse af lån eller anden pantsætning af fast ejendom, der skal være godkendt af bestyrelsen, kræves underskrift af hele bestyrelsen.

§ 9. Vedtægtsændring

Stk. 1. Forslag til vedtægtsændring udarbejdes af bestyrelsen og behandles på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling som et punkt på dagsordenen, jf. § 4 og 5.

Stk. 2. Beslutning om vedtægtsændring kan ske ved almindeligt stemmeflertal.  Ved stemmelighed tæller bestyrelsesformanden stemmeafgivelse dobbelt.

§ 10. Foreningens ophævelse og midlernes fordeling

Stk. 1. Til vedtagelse af foreningens opløsning eller ved sammenslutning med andre foreninger kræves, at forslaget er undergivet behandling af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, og at ¾ af de på anden generalforsamling fremmødte stemmer for det pågældende forslag.

De fremmødte kan kun afgive egen stemme.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophævelse, jf. stk. 1., skal dets formue overgå til de tilsluttede bornholmske hjemstavnsforeningers sociale arbejde, jf. dog de i § 3 stk. 3 præciserede undtagelser.

Bestyrelsen udarbejder indstilling til generalforsamlingen om midlernes fordeling og anvendelse, herunder om salg af aktiverne i Hjemstavnsbyen.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9. december 2021